What do we need to know? Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens op https://www.leroyv.be gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien:

Dit beleid beschrijft de wijze waarop deze website persoonsgegevens verwerkt, en dit met inachtneming van de transparantieplicht voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming.  

De toepasselijke wetgeving ter zake is de volgende:

 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR);
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gegevensbeschermingswet).
Wie zijn wij?

Deze website is een online portfolio / blog waar ikzelf (Leroy Vermeulen) IT en Elektronica gerelateerde zaken, projecten en of artikelen op zal plaatsen. Deze website is volledig is mijn eigen beheer en wordt gehost op een server in Nederland.

Het adres van onze website is: https://leroyv.be.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, e-mailadres, IP-adres, enz. 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

We verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die ons toelaten om u te informeren en/of te antwoorden wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u op de pagina’s van onze website surft.  

De volgende gegevens worden door deze website verwerkt: 

 • persoonlijke identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, adres, telefoonnummer enz.);
 • elektronische identificatiegegevens (bv.: IP-adres, cookies enz.);
 • gegevens over de interactie die u met ons heeft via onze website, toepassingen, e-mails enz.
 • Gegevens van het toestel waarmee u onze website bezoekt (voor analytische doeleinden)

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING?

Er kunnen via deze website drie soorten verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd:  

Gebruik van cookies voor de raadpleging van de website en/of het verstrekken van informatie;

De belangrijkste doelstelling van deze website bestaat erin informatie te verstrekken aan menen die geïnteresseerd zijn in de materie die ik in de blogs neerschrijf of welke mijn digitaal portfolio willen lezen. Daarom is het gebruik van functionele cookies (na toestemming) noodzakelijk om te zorgen voor de goede werking, beveiliging en globale analyse van de website vanuit gerechtvaardigde belangen (cfr. cookiesbeleid voor meer info over de soorten cookies en de bewaartermijnen). 

Verzamelen van contactgegevens via verschillende formulieren:

Wanneer u een online formulier invult via de website, dan moet u een reeks persoonsgegevens invullen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.  

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen verder helpen. Concreet betekent dit dat, wanneer u bijvoorbeeld, in het kader van een verzoek om inlichtingen, uw naam en adres meedeelt, deze gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden of om andere informatie te versturen, zoals een nieuwsbrief. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

NB: E-mails, met inbegrip van berichten afkomstig uit de contactformulieren op de website, worden gedurende 1 jaar bewaard in de e-mailarchieven. U kunt zich verzetten tegen deze archivering door in elk bericht waarop uw aanvraag betrekking heeft, aan te geven dat u dit bericht wilt laten verwijderen eens de aanvraag werd afgehandeld. 

Op de website zelf worden de gegevens eveneens gedurende maximum 1 jaar bewaard.

Uiteraard zullen uw gegevens NOOIT orden doorverkocht aan derden.

Gebruik van gegevens voor overige doeleinden;

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, eventueel ter zake de behandeling van klachten en juridische diensten en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld. U behoudt steeds het recht om de gegevens in te kijken welke wij bijhouden. Tevens kan u ons vragen deze te verwijderen uit ons bestand.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens verzameld via de website?

De beheerder van de website verwerkt de persoonsgegevens die na gebruik van de website worden verzameld. 

Omwille van technische redenen zijn de gegevens eveneens toegankelijk voor Vultr daar deze serverruimte bij Vultr wordt gehuurd. Sommige gegevens worden eveneens verzameld door externe technische dienstverleners (Google Analytics / cfr. cookiesbeleid). 

In de regel worden de persoonsgegevens niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om de wettelijke verplichtingen na te leven of indien de gerechtelijke autoriteiten er uitdrukkelijk om vragen. 

Overeenkomstig sommige wettelijke verplichtingen kunnen de gegevens aan overheden, toezichtsorganen en andere derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld in geval van vermoeden en/of poging tot opsporen van strafbare feiten, indien de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de website overtreedt of om het beleid inzake verwerking van persoonsgegevens te vrijwaren.

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Links naar websites van derden

Als u een link aanklikt op de site, dan komt u terecht op een website waar https://www.leroyv.be niet verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.  

Facebook, LinkedIn & andere sociale media:

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook et LinkedIn. Hiervoor gebruiken we onder meer een cookie. Meer info hierover vindt je op op ons cookiebeleid.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, SCHRAPPING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID

De betrokkenen (m.a.w. de personen wiens persoonsgegevens via de website worden verwerkt) beschikken over meerdere rechten: 

 1. recht op informatie: in het kader van de transparantieplicht zijn wij ten allen tijde verplicht de informatie te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze webpagina beoogt daaraan tegemoet te komen. 
 2. recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website aan de onze website meedeelde, in te kijken. 
 3. recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren. 
 4. recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut. 
 5. recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected].

Rechtsmiddelen

Indien u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming. Behoudt u het recht een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Tevens beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).

Beveiliging van de gegevens

Wij ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ze zorgen ervoor dat uw gegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen.Echter kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer de aard van een gegevenslek te te wijten is aan de de partner waarmee wij samenwerken om de webruimte te hosten. Hiervoor kan u best contact opnemen met Vultr.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Meer info in onze Verklaring over cookies

DIRECT MARKETING

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan door het versturen van een e-mail aan [email protected]

Bijwerking van dit beleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen zodat u op de hoogte bent van de laatste bijwerkingen en wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Back to Top
Close Zoom