The lawyer's creed Disclaimer

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar houdt het kennisnemen en aanvaarden van de onderstaande voorwaarden in.

Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van deze site niet aanvaardt, gelieve deze site dan onmiddellijk te verlaten. Indien u de voormelde nadere regels en voorwaarden wèl aanvaardt, kunt u de raadpleging van deze site voortzetten.

Alle acties en of activiteiten met betrekking tot het materiaal op deze website zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Misbruik van de informatie op deze website kan leiden tot strafrechtelijke vervolging tegen de betrokken personen. De auteurs en Leroy Vermeulen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval er strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld tegen personen die de informatie op deze website misbruiken om de wet te overtreden.

Deze site bevat materialen die mogelijk schadelijk of gevaarlijk kunnen zijn. Als u iets op deze site niet helemaal begrijpt of weet waar u mee bezig bent, GET OUT OF HERE! Raadpleeg de wetten in uw provincie / land voordat u deze materialen opent, gebruikt of op een andere manier gebruikt. Deze materialen zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve en onderzoeksdoeleinden. Probeer niet de wet te overtreden met iets dat hier staat. Als dit uw bedoeling is, VERLAAT DAN NU! Noch de administratie van deze server, de auteurs van dit materiaal, of iemand anders die op eniger wijze is aangesloten, zal de verantwoordelijkheid voor uw daden aanvaarden.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Door het bezoeken van de website https://www.leroyv.be verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 2: INFORMATIE

Onder de term “informatie” wordt hiernavolgend verstaan: Alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, producten, diensten, lay-out, software, muziek, geluid, foto’s …. Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

Onder de term “Hack” of “Hacking” welke over de gehele site wordt gebruikt, zal worden beschouwd als respectievelijk “Ethical Hack” of “Ethical Hacking”.

ARTIKEL 3: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Alle informatie verstrekt op https://www.leroyv.be wordt gedekt door alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten(zoals auteursrechten, tekeningen en modellen, het recht op databases,…), Copyright © 2021 Leroy Vermeulen Alle rechten voorbehouden.
 • De gebruikers van de website https://www.leroyv.be erkennen en aanvaarden dat alle informatie de exclusieve eigendom is en blijft van Leroy Vermeulen en zijn respectievelijke content providers.
 • De verdeling, verkoop, reproduktie, publicatie, bewerking, aanpassing, vertaling of gebruik voor commerciële doeleinden van alle mogelijke informatie, noch digitaal, op papier of op enige andere wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Leroy Vermeulen.
 • Sommige namen, tekens, merken of logo’s die op de website https://www.leroyv.be of de sites van zijn content providers voorkomen zijn geregistreerde en aldus beschermde handelsmerken.

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van https://www.leroyv.be blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Elke commercialisatie van de verstrekte informatie, in welke vorm ook, is strikt verboden.

ARTIKEL 5: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

https://www.leroyv.be tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden. Ondanks al onze zorg kan https://www.leroyv.be niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

 • de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie aan de gebruikers ter beschikking gesteld op https://www.leroyv.be , ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als men ondertussen op de hoogte is gebracht;
 • de goede uitkomst van eventuele tips en/of raad gegeven door https://www.leroyv.be of van haar content providers;
 • de eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website https://www.leroyv.be of de onmogelijkheid deze te gebruiken. In het bijzonder kan Leroy Vermeulen niet aansprakelijk gesteld worden voor schaLeroyde geleden ten gevolge van een verlies van gebruik of van gegevens die bekomen werden via https://www.leroyv.be of haar content providers;
 • de storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties van https://www.leroyv.be en in deze van haar content providers;
 • de inbreuken gepleegd door derden via de diensten en informatie aangeboden op https://www.leroyv.be of haar content providers.
 • Alle informatie op deze site is alleen voor educatieve doeleinden. De site is op geen enkele manier verantwoordelijk voor misbruik van de informatie.
 • https://www.leroyv.be is een site met betrekking tot computerbeveiliging, computer netwerken, elektronica, … en GEEN site die hacking / cracking / softwarepiraterij promoot.
 • Deze site is volledig bedoeld om informatie te verstrekken over “Computerbeveiliging”, “Computerprogrammering” en andere gerelateerde onderwerpen en heeft geen betrekking op de termen “Kraken” of “HACKEN” (onethisch).
 • Alle informatie op deze site is bedoeld om de Hacker Defense-houding bij de gebruikers te ontwikkelen en de hackaanvallen te helpen voorkomen. https://www.leroyv.be benadrukt dat deze informatie niet zal worden gebruikt om direct of indirect enige vorm van schade te veroorzaken. U kunt deze codes echter op eigen risico op uw eigen computer uitproberen.

Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe https://www.leroyv.be kan gehouden worden. Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin de website https://www.leroyv.be niet te gebruiken.

ARTIKEL 6: HYPERLINKS

https://www.leroyv.be biedt ter bevordering van het gemak van zijn gebruikers hyperlinks aan dewelke beheerd worden door derden. Deze worden zo goed als mogelijk onderzocht alvorens gelinkt te worden aan https://www.leroyv.behttps://www.leroyv.be kan echter niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien.

ARTIKEL 7: ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

Door gebruik te maken van de website https://www.leroyv.be verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

 • alle intellectuele rechten, zowel deze van Leroy Vermeulen als deze van derden, te respecteren;
 • alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privé-leven;
 • zich te onthouden van het up- of downloaden van informatie die onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is;
 • geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken;
 • geen bestanden behelpt met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma’s in staat de werking van een andere computer te schaden, te uploaden;
 • geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;
 • zich te onthouden van het kraken, beschadigen of hacken van het systeem van https://www.leroyv.be of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet;
 • geen nationale of internationale wetten te schenden.

ARTIKEL 8: BEPERKING VAN DE TOEGANG

https://www.leroyv.be behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, en van de gelinkte https://www.leroyv.be -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden.

ARTIKEL 9: WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

https://www.leroyv.be behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen. We behouden ons het recht voor om de disclaimer op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

ARTIKEL 10: CONTACT

U kan ons contacteren op [email protected].

ARTIKEL 11: PRIVACY

Meer informatie in onze privacyverklaring

ARTIKEL 12: SLOTBEPALING

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (België).

Back to Top
Close Zoom